تماشاخانه
نگاهی گذرا بر تاریخ نمایش در ایران
   
مجید بهشتی کارگردان تئاتر و سینما
     
تماشاخانه مرور بر تاریخ نمایش در ایران (1)
نوشته و اجرای مجید بهشتی کارگردان تئاتر و سینما
listen download
تماشاخانه مرور بر تاریخ نمایش در ایران (2)
نوشته و اجرای مجید بهشتی کارگردان تئاتر و سینما
listen download
تماشاخانه مرور بر تاریخ نمایش در ایران (3)
نوشته و اجرای مجید بهشتی کارگردان تئاتر و سینما
listen download
تماشاخانه مرور بر تاریخ نمایش در ایران (4)
نوشته و اجرای مجید بهشتی کارگردان تئاتر و سینما
listen download