هفت نکته درباره نقد و مصاحبه ها درباره هفت تپه و تجمع

جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف : هفت نکته درباره نقد و مصاحبه ها درباره هفت تپه و تجمع جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های…

ادامه خواندنهفت نکته درباره نقد و مصاحبه ها درباره هفت تپه و تجمع

درخواست یاری کارگران هفت تپه از مردم ایران

هفت تپه-کانال مستقل کارگران درخواست یاری کارگران هفت تپه از مردم ایران - فراخوان دوم- به فعالان در فضای مجازی این یک بیانیه یا فراخوان نیست، این درخواست یاری کارگران…

ادامه خواندندرخواست یاری کارگران هفت تپه از مردم ایران