سیر تفکر فلسفی
فریدون شایان

       
       
سیر تفکر فلسفی ..... فریدون شایان (13)
سیر تفکر فلسفی در ایران ... یک جمع بندی
download 2012 02 18
       
سیر تفکر فلسفی ..... فریدون شایان (12)
سیر تفکر فلسفی در ایران .... سهروردی، ملاصدرا و...
download 2012 02 11
       
سیر تفکر فلسفی ..... فریدون شایان (11)
سیر تفکر فلسفی در ایران ....
download 2012 02 04
       
سیر تفکر فلسفی ..... فریدون شایان (10)
سیر تفکر فلسفی در ایران ... پایان قرن ششم .... اهل کلام، سوفسطائیان ایران
download 2012 01 28
       
سیر تفکر فلسفی ..... فریدون شایان (9)
سیر تفکر فلسفی در ایران .... کلیله و دمنه .... فلسفه اشراق ...
download 2012 01 21
       
سیر تفکر فلسفی ..... فریدون شایان (8)
سیر تفکر فلسفی در ایران ...
download 2012 01 14
       
سیر تفکر فلسفی ..... فریدون شایان (7)
سیر تفکر فلسفی در ایران ... رازی و ابن سیناا
download 2012 01 07
       

(سیر تفکر فلسفی ..... فریدون شایان (6
سیر تفکر فلسفی در ایران پس از اسلام

download 2011 12 31
       

سیر تفکر فلسفی ..... فریدون شایان (5)  ارسطو .......

download 2011 12 03
       

فریدون شایان   (4)  سقراط .......

download 2011 11 26
       

فریدون شایان (3)  فیلسوفان یونان .......

download 2011 11 19
       
علیت .......
download 2011 11 11
       

سیر تفکر فلسفی
گفتگو با فریدون شایان

download 2011 11 05