فراخوان براى برگزاری جشن جنبش دادخواهى در استكهلم

فراخوان براى برگزاری جشن جنبش دادخواهى در استكهلم  آنچه که سران و رهبران رژیم را از همان آغاز شکل گیری نظام جمهوری اسلامی در ایران دچار واهمه و هراس کرده بود…

ادامه خواندنفراخوان براى برگزاری جشن جنبش دادخواهى در استكهلم