پخش زنده
   
 

 

نقد و نظر
با بهروز فراهانى

 
برنامه اى از فرزين ايران فر

 
گزارش ها و گفتگو ها از جنبش كارگرى ايران
 
تاريخ نگارى
و تاريخ معاصر ايران
گفتارهائى از
دكتر على حصورى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شماره تلفن ها و ایمیل تماس در زمان پخش زنده برنامه
hambastegiradio@gmail.com
+46 8 531 99 444
+46 8 531 99 448
 
 
 
 
     
     
 
     
 
     
 
     

20080628
     

     
     
     
     

20080621
     

     
     
     
 
     
     
     
     
 

20080614
     

     
     
     
 
     
 

20080607
   
   
   
   
 
         
 
         
 
   
   
 

20080531
   
   
   
   
 
         
 
 

20080524
 
   
   
 
         
 
   
   
   
   
 

20080517
     
     
     
     

       
     
 

20080510
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

20080503
   
   
   
 

20080426
ويژه 11 ارديبهشت ، اول ماه مه ، روز جهانى كارگر
 
   
   
 
   
   
 
     
 
 

20080419
 
     
     
     
     
     
     
     

20080412
     
     
     
     

20080405
 
 
 
 
 
     
 

20080329
....سالی که گذشت
 
 
 
 

20080315
 
 
 

20080308
هشت مارس, روز جهانی زن
 
 
 

20080301
 
 
 
 

20080223
 
 
 

20080216
   
 
 
 
 
         
 

وضعیت دانشجویان طیف چپ در بند و تلاش برای رهائی آنان؛ فراخوان تظاهرات 16 فوریه، و
 
 
 
 
   
 

 
 
   
   
   
 
   
   
   
 
   
 
         
 
   
   
   
     
         
 
   
 
   
   
   
   
   
 
 

Radio Hambastegi
is in Persian, broadcasting from Stockholm. We have been on the air since 1989.
Radio Hambastegi
brings left and feminist views to
its audience. We broadcast news, reports, interviews, and debates.
 
شماره تلفن های استودیو
+46 8 531 99 448
+46 8 531 99 444

hambastegiradio@gmail.com

 
شماره حساب پستى راديو همبستگى
Plusgirot:42 92 697-2
از خارج از سوئد
IBAN: SE34 9500 0099 6026 4292 6972
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS
Kontoname: SCIS

WWW
Radio Hambastegi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RadioHambastegi©
Sweden