ادامه پخش برنامه رادیو همبستگی
بدنبال فراخوان رادیو همبستگی ، شماری از دوستداران ، یاران ، همراهان و شنوندگان این صدا در روز شنبه ۵ ژانویه ۲۰۰۸. گرد آمدند و با پشتیبانی بی دریغ خود ما را بر آن داشتند تا استودیوی دیگری برای پخش دوباره صدای این رسانه تهیه کنیم. دوستان بسیاری هم حضوری و هم تلفنی نگران از نبودن صدای همبستگی بر بودن رایو همبستگی بویژه در شرایط کنونی تاکید داشتند
نه! صدای آزادی برابری عدالت، نباید خاموشی گیرد

یاری ها و کمکهای دوستان و یاران، قطعأ تنگناهای مالی را بر طرف خواهد کرد. کما اینکه بخشی ازهزینه های برپائی یک استودیو تاکنون با کمکهای بی دریغ شما تأمین شده است وبا یاری رسانی مردمی بقیه آن نیزفراهم خواهد شد

شماره حساب بانکی رادیو همبستگی
Plusgirot: 429 26 97-2
به نام SOLIDARITETSCENTRAT FÖR
DE IRANSKA OCH SVENSKA FOLKEN

از خارج از سوئد
IBAN: SE34 9500 0099 6026 4292 6972
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS
Kontoname: SOLIDARITETSCENTRAT FÖR
DE IRANSKA OCH SVENSKA FOLKEN

گزارش کامل کمکهای مالی دریافت شده را به زودی به آگاهی همگان خواهیم رساند

ضمن سپاس فراوان ازیاری و همراهی تان به شما مژده می دهیم که در کوتاه ترین زمان، در دو سه هفته آینده رادیو همبستگی برنامه رادیوئی اش را از سر خواهد گرفت

2008 01 08


!بودن یا نبودن

فراخوان همکاران رادیوهمبستگی به همراهان ، دوستان وشنوندگان

همانگونه که پیش از این به آگاهی شما رساندیم از روز شنبه ۵ ژانویه ۲۰۰۸ بدلیل تعطیل شدن استودیوی این صدا در خانه مردم در محله رینکبی ـ استکهلم ،برنامه رادیوئی ما نیز پخش نخواهد شد . بدین خاطر شما را در روز شنبه ۵ ژانویه ۲۰۰۸ ساعت ۳۰/۱۱ فرا می خوانیم تا با یکدیگر برای ادامه یا پایان همیشگی این رسانه گروهی چاره ای بیندیشیم . آدرس : انتشارات ارزان درآکالا ، هلسینک فورش گاتان شماره ۱۵

tid: lördag 5 jan 2008 kl 11/30
adress : Akalla Helsinkförsgatan 15

شماره حساب پستى راديو همبستگى
plusgirot: 42 92 697-2

 
 
 
 
 

2007 12 01
     
     
     
     
 
 

2007 11 24
     
     
     
 
 
 

2007 11 17
 
 
 
 
     
 
 
 
     
 

2007 11 10
 
 
     
     

 

2007 11 03
 
 
     
     
     
     
     
 

2007 10 27
   
 
 
 
 
 
شانزدهمین شماره‌ی فصلنامه‌ی باران در سوئد منتشر شد
 
 
 
 

2007 10 20
 
 
   
 
 
 
 
 

2007 10 13
 
 
 
     
     
 

2007 10 06
به مناسبت ده اکتبر روز جهانی پیکار با مجازات اعدام
   
 
 
 
   
 
 
   
 

2007 09 29
 
 
 
 
 
   

2007 09 22
   
 
 
 

2007 09 15
 
 
 

 

2007 09 08
     
     
     
     

2007 09 01
کشتارهولناک زندانیان سیاسی در تابستان ١٣٦٧ در زندان های حکومت اسلامی
 
سال گرد کمپین 1 میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبغیض آمیز
 
بحران در اردوگاه های سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران- کو مه له، اختلافات جناحی و...
 
 
 
 
گفتگو پیرامون کشتار 67... جنبش دادخواهی... مسئله زندان... توابین... وضعیت روحی فرزندان... با حضور مرجان افتخاری و شهاب شکوهی
 
 
 
گفتگو با ضیا صدراشراف استاددانشگاه در پاریس پیرامون مهمترین موانع دموکراسی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و ستم ملی به عنوان یکی از این موانع مهم
 

2007 08 11