جشن سال نو

راديو همبستگى

ديد و بازديد

Friday 29 Dec 7 pm
 
!برف نو سلام ! برف نو سلام
!برف نو سلام
! برف نو سلام ! برف نو سلام
 
شب که می آيد و می کوبد پشت در را,
بخودم می گويم
اگر از خواب شب يلدا ما برخيزيم
اگر از خواب بلند يلدا, برخيزيم
ما همين فردا
کاری خواهيم کرد
کاری کارستان... خسرو گلسرخی

يلدا, بشارت گر بازگشت دوباره خورشيد
 
 
 
 
جاسوس حكومت اسلامى در استكهلم ، گزارش روزنامه مترو
 
 
 
 
 
 

مراسم و گرد همآئى 16 آذر روز دانشجو. نگاهى به ويژگى جنبش دانشجوئى در موقعيت كنونى و برآمد گرايش و گفتمان چپ
گفتگو با چند تن از كوشندگان جنبش دانشجوئى
 
 
انشعاب در حزب دمكرات كردستان ايران
 
 
 
 
 
 
 

   
   
     

 
بيست و پنج-25- نوامبر ، روز جهانی مبارزه با خشونت مردان بر زنان
 
 
 
         

     
 
     
     
     
 
 
         
 
 

     
     
 
   

     
 
 
         
مشخصات و ویژگي های روند نئوليبراليسم در سرمايه داری ايران، عوارض اجرای سیاست های نئوليبرالیستی بر زندگى مردم ايران، میزان موفقيت یا ناکامي آن در تخفيف مشکلات سرمایه داری ايران و مقاومتی که در مقابل اين روند در جامعه ايران صورت می گيرد. گفتگو با فريبرز رئيس دانا کارشناس مسائل اقتصادی
   
 

 
 
   

 
 
   
 
 
   
 
 
 
 

     
       
 

   
   
 
وضعيت جنبش چپ و سوسياليستى ايران ، آلترناتيو سوسياليستى و مقايسه آن با آلترناتيو هاى راست، گسست و پيوند نسل فعالان چپ و سوسياليست در ايران امروز و...گفتگو با تراب ثالث از فعالان جنبش چپ و سوسياليستى
 
 

 

newconservatism
 
 
 
 
   
   
 

   
   
   
   
 

برنامه ويژه انتخابات سوئد 17 سپتامبر.ميزگرد، بحث و گپ و گفت ، گفتگو ، مناظره و... با حضور نمايندگانى از احزاب گوناگون سوئد. شادى لارشون ، قدسى ذوالفقاربيگى ، فرامرز پويا ، سيروس پيروان ، مريم بركادهى ، رضا ديلمى ، على اثباتى ، محمد نورى ، فريدون شمس ، على مولوى ، كامران پيروان و .... نظرات و پرسش هاى شنوندگان و.... مجرى برنامه جواد تسليمى

 

 
 
سياست ها و قوانين تازه پناه جوئى در سوئد
 
 
در سالگرد آن جنايت هولناك
كشتار زندانيان سياسى در زندان هاى حكومت اسلامى ، تابستان 1367
 
مقتول لعنت آباد * شب خوانى * دو شعر از حسن حسام
 
Val2006 انتخابات سوئد 17 سپتامبر
 
         

برنامه ويژه انتخابات سوئد 17 سپتامبر.ميزگرد، بحث و گپ و گفت ، گفتگو ، مناظره و... با حضور نمايندگانى از احزاب گوناگون سوئد. شادى لارشون ، قدسى ذوالفقاربيگى ، فرامرز پويا ، سيروس پيروان ، مريم بركادهى ، رضا ديلمى ، على اثباتى ، محمد نورى ، فريدون شمس ، على مولوى ، كامران پيروان و .... نظرات و پرسش هاى شنوندگان و.... مجرى برنامه جواد تسليمى

 
 
 

 

صد سالگى انقلاب مشروطيت گفت و شنود با خسرو شاكرى و ناصر مهاجر