گفتگو با حوانان موفق هنرمند ايرانى تبار در سوئد

حسن جعفرى

شقايق اسفنديارى

اكبر ذوالقرنين

! برف نو سلام ! برف نو سلام ! برف نو سلام ! برف نو سلام ! برف نو سلام! برف نو سلام
! برف نو سلام
! برف نو سلام ! برف نو سلام ! برف نو سلام ! برف نو سلام ! برف نو سلام! برف نو سلام
ترانه ، ترانه سرائى ، ترانه خوانى
پاى صحبت ايرج جنتى عطائى
گفتگو با چند تن از حوانان موفق هنرمند ايرانى تبار در سوئد

بهاره راسخ احمدى

بهار پارس

فرناز اربابى

امير كسرا ناجى

شيما نياورانى

نسيم عقيلى
 
 
آزادى و حق در روابط حنسى و سكس! و
گفتگو با منظر حسينى سكسولوگ و روانشناس
 
       
 
 
 
طرح رفراندوم از گفتمان تا تشكيلات سازى و انشعاب در ميان متوليان و هوادارن آن . نگاهى به يك سال گذشته و فعاليت ها از جهات مختلف پيرامون پروژه رفراندوم، تماس ها با انسيتو هاى امريكائى ، نشست برلين ، كنگره بروكسل و.... آيا پوژه رفراندوم طرحى است براى اتحاد بخشى از جمهورى خواهان و بخشى از سلطنت طلبان؟
 
         
         
 
عليه فراموشى! بررسى تجربه كميسيون هاى حقيقت ياب و دادخواهانه. «تشکیل کمیسیون حقیقت برای تحقیق و بررسی جنایت­ها و نقض حقوق بشر در حیات جمهوری اسلامی ایران، خواست قربانیان و خانواده­های داغ‌دیده و هم­چنین نیاز مبرمی است که با هر تحول سیاسی که در ایران اتفاق بیافتد، به ناگزیر سربلند خواهد کرد. کمیسیون حقیقت برای کشور ما که همواره بر آن استبداد حاکم بوده است، ضرورتی دوچندان دارد.»و
گفتگو با منير برادران نويسنده و پژوهشگر
 
 
         

 
 
 اين و آن سوى آزادى و حق
نان و آزادى
         
 
   
     
 
         
منوچهرآتشی از سلا له شاعران نوپرداز درگذشت
گفتگو با منوچهر آتشى 9 دسامبر 2001، پس از شعرخوانى او در مراسم يادمان محمد مختارى در استكهلم
 
 
دو ترانه از آلبوم يگانگىاز آوازه خوان شيرين
         
 
         
 

شورش دامنه دار در شهرك هاى حاشيه نشين پاريس و ديگر شهرهاى فرانسه. شورشيان كيستند و چه مى خواهند؟ دليل شورش اين لگدمال شدگان چيست؟حاشيه نشينى چرا بوجود مى آيد و چگونه دوام مى آورد؟
 
 
 
         
 
 
 
     

نگاهى به جنبش دانشجوئى در ايران. سيمائى ازحال مسائل دانشجوئى در حيطه نظرى و عملى ، مشكلات پيش رو و در كنار ، گره ها و دغدغه ها و آرزوها و آرمان ها
 
 
 
     
 
 

نگاهى به مسائل و جنبش دانشجوئى در ايران
مسائل دانجوئى و گفتمان هاى مطرح در ميان كوشندگان دانشجوئى در شرايط كنونى كدام ها هستند؟ گره ها و راهكارهاى مسائل دانشجوئى چيستند؟ دغدغه هاى نظرى و فكرى دانشجويان و فعالان دانشجوئى پيرامون چه مسائلى دور مى زند؟ ويژگى جنبش دانشجوئى و خواسته هاى آن در شرايط كنونى چيست يا چيستند؟آيا فعايت هاىدانشجوئى در وضعيت كنونى دچار نوعى سكون و سكوت و حالت انتظارشده است؟ پس از انتخابات رياست جمهورى در ميان برخى از دانشجويان از يك شوك صحبت به ميان آمده است ، شوك احمدى نژاد ، اين شوك به چه معنى است و از جانب چه كسانى مطرح مى شود؟ رابطه و پيوند دانشجويان با قشرها ، طبقه ها و جنبش هاى اجتماعى در جامعه چگونه است؟
تصويرى ازحال مسائل دانشجوئى در حيطه نظرى و عملى ، مشكلات پيش رو و در كنار ، گره ها و دغدغه ها و آرزوها و آرمان ها در گفتگو با چند تن از كوشندگان دانشجوئى
طرح موضوع
 
 
 
         
سخنان سبكسرانه احمدي نژاد و شعار نابودي اسرائيل، بازتاب آن و خطري كه متوجه مردم ايران مي سازد. نگاهي به ماهيت و سابقه مايكل لوين ، موسسه امريكن انترپرايز و اهداف كنفرانس اخير آن حول مسئله ملي و فدراليسم با شركت برخي فعالان و نمايندگان احزاب ملي ايراني از جمله حزب دمكرات كردستان ايران
گفتگو با منصور فرهنگ كارشناس مسائل سياسي بين الملللي
 
         
         
گزارشی از مراسم یادمان کارگران جانباخته معدن باب نیزو در تهران و گزارشی از اعتراضات کارگران نساجی سنندج و کارگران کارخانه شاهو در گفتگو با محمود صالحی از اعضای کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
   
ايجاد تشكل سراسرى كارگران بيكار ، اختلافات ومشكلات در كميته پيگيرى ايجاد تشكل هاى آزاد كارگرى و ... در گفتگو با برهان ديوارگر از كوشندگان جنبش كارگرى در ايران
 
         
 
         

         
   
   
     
         
 
         
 
         
دنيا خانه من است
هفتمين دوره جشنواره جهانی سينمای در تبعيد
و 27-21 اکتبر، گوتنبرگ - سوئد
گفتگو با حسين مهينى مدير جشنواره
دو
   
   
   
   

   
 
 
 
 

   
 
معضلات طبقاتی شدن سيستم آموزش در ايران
 
     

   
 

 
 
رد شدن طرح اعطاى پناهنذگى عمومى به پناهجويان در پارلمان سوئد
 
آواي دل، نامه هاي غربت
گفتگو با عصمت طالبي ازخانواده جانباختگان جنايات سياسي جمهوري اسلامي پيرامون مجموعه نامه هائي از زندان تحت عنوان فوق و همچنين چند نكته در رابطه با مراسم امسال گلزار خاوران
بخش اول  
   
   
   
 
 
در سالگرد آن جنايت سياسى هولناك
مقتول لعنت آباد * آهوبانو * دو شعر از حسن حسام