ويژه 11 ارديبهشت ، اول ماه مه ، روز جهانى كارگر
   
   
فعالان کارگری در ايران چه فکر می کنند. مناظره راديوئی دو تن از فعالان کارگری در ايران با دو گرايش مختلف با حضور محمد اشرفی و حسين اکبری
 
   
 
   
 
   
 
     
 
پشتيبانى از كارگران ايران